psychológ, psychoterapeut a psychoterapia a testy vodičov. dopravná psychologia psychoterapeutka HYPNOZA testyvodičov psychoterapia dospelých detska psychologicka terapia psychodiagnostika klinickypsycholog dopravný a klinický psychológ , psychology psychologicke vysetrenie vodicov depresia poradna, ambulancia deti nadvaha obezita psychika Pezinok SR schizofrenia panicka porucha . Dospelý človek slovensko chudnutie Bratislava Slovensko psychologia a ambulancia pre deti aj testy šoférov hypnóza vyšetrenie šoférov psychológom psychotesty všetkých vodičov hypnoterapeutický výcvik psychoterapeutka zadržaný vodičák pokuta za psychotesty hypnoterapia mastná pokuta neminie vodičov psychoterapeutická skupina kurz asertivity psychologická ambulancia Pezinok mestská poliklinika psychoterapia zameraná na človeka psychoterapeutická skupina. klinická psychologička aj dopravná psychológia robia psycho testy.

Psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel v zmysle cestného zákona č. 8/2009 Tlačiť

Posudujúci psychológ na odborné poradenstvo pre vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu a zadržaný vodičský preukaz. Dopravný psychológ a psychotesty pre vodičov z povolania vykonáva zoznam dopravných psychológov oprávnených vyšetrovať vodičov.ODBORNE PORADENSTVO VODICOV psychotesty a je oprávnený robiť testy vodičov z povolania v Bratislave a Pezinku, tiež Senec, Galanta, Dunajská Streda, Malacky, Zohor, Pezinok a Bratislava. testyvodicov psychoterapeut a dopravna psychologia suvisí s psychotesty vodicov. Pezinok Slovensko klinickypsycholog terapeut psychology depresia poradna ambulancia deti a ich testy vodicov. psychika terapeutka klinika chudnutie zasielatelstvo potrebuje psychotesty vodicov nakladných aút automobilov. psycholog pre psychotesty vodicov aj sanitiek. Dopravná psychológia sa zaoberá na psychologicke vysetrenie vodicov v povolania. Odobraty vodičak tiež kto musi mať psychotesty a psychotest pre vodiča. Vysetrenie vodicov, a psychotesty vodičov z povolania pre kamiónovu dopravu, spracováva dopravná psychológia a psychotesty aj taxikárov a vodičov sanitiek s pravom prednostnej jazdy na zariadení s periférnym vnímaním. psychologicke poradenstvo vodičov pod vplyvom alkoholu. Poradenstvo alkoholizovaných vodičov. odborné poradenstvo Bratislava a Pezinok. Testy šoférov aj vyšetrenie šoférov psychológom psychotesty všetkých vodičov. psychotesty do konca maja 2010 zadržaný vodičák pokuta za psychotesty a školenia vodičov s majákom ADR vodičov nebezpečných nákladov mastná pokuta neminie vodičov a psychotesty po odobratí vodičského oprávnenia aj cenník psychologického vyšetrenia vodičov psychotestyvodicov psychotesty pre vodičov nákladných aut. Odborne poradenstvo u posudzujuceho psychológa v Bratislave Malackách Senci a Pezinok.Nová skupina 30.05.2013 o 16:00

PhDr. Miroslava Muráriková

klinický a dopravný psychológ

Psychologická ambulancia Kollárova 1, Pezinok

mobil: 0905 205 1090905 205 109

Uvedená na stránke SLOVENSKEJ KOMORY PSYCHOLÓGOV

v zozname psychológov oprávnených vyšetrovať vodičov a inštruktorov autoškôl

aj vodičov VRZ a ADR (sanitky,majáky a nebezpečné náklady)

 

 

Odborné poradenstvo

pre vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu cena 250 €

 

PRIHLASOVANIE NA tel.: 0905 205 109

 

 

Cena vyšetrenia vodičov

 

individuálne 70 €
3 – 14 vodičov 60 €
15 a viac 50 €
vodiči VRZ a ADR 80 €

 

Pri počte 15 a viac vodičov je možnosť uskutočniť vyšetrenie dohodou aj vo vašich priestoroch

 

 

Zbierka zákonov č. 8 / 2009

§ 88

Psychická spôsobilosť.

 1. Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.
 2. Psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel.
 3. Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením.
 4. Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia (ďalej len „posudzujúci psychológ“). § 143 Prechodné ustanovenia (9) Psychickú spôsobilosť môže do 31. mája 2011 posudzovať aj psychológ so špecializáciou klinická psychológia, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie.
 5. Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa
  1. a) žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C+E, D, D+E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E a
  2. b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.
 6. Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa
  1. a) vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C+E, D a D + E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1 + E,
  2. b) vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.
 7. Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

§ 89

 1. Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 a 4 musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti a vodiči uvedení v § 88 ods. 6 musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe aj doklad o psychickej spôsobilosti; na výzvu policajta sú povinní takýmto dokladom sa preukázať. Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 a v § 88 ods. 6 sa preukazujú dokladom o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti nie starším ako päť rokov, a ak ide o vodičov starších ako 65 rokov nie starším ako dva roky.
 2. Náležitosti, obsah a vzory dokladov podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

 

 

Dopravný psychológ môže byť psycholog ktorý vykonáva testy vodičov z povolania a odborné poradenstvo pre vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu i testyvodicov. Odborne poradenstvo u posudzujuceho psychologa v Bratislave Malackách Senci a Pezinku. Opravnený psychológ može vyšetrovať vodičov ktorým policajti zadržali vodičák za psychotesty vodičov. Pokuta za nevykonáné Psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel v zmysle cestného zákona č. 8/2009 medzinárodne platnou technikou SCHUHFRIED aj ADR a VRZ. Slovenská komora psychológov má zoznam kde sú opravnení psychológovia ktorí môžu psychologické školenie vodičov alebo vyšetrovať vodičov. Certifikovaná prac. činnosť dopravná psychológia testy vodicov je psychika u terapeutka. Klinika v PK, doprava vodičov kamiónov a taxíkov podporuje chudnutie aj dopravny psycholog a dopravna psychologia. Psychologické vyšetrenie vodičov z povolania a vodicov taxi absolvujú psychotesty pre vodičov aj psychologicke vysetrenie vodicov. Zoznam psychológov oprávnených posudzovať psychickú spôsobilosť vodičov taxislužby aj mestských policajtov, majú psychotest vodiča musí mať každy vodič nákladného auta a taxi i autobusár . Testyvodicov psicho testy vodicov autobusov skupiny D, nakladnych aut skupiny C, prívesov skupiny E, taxikárov.Na psichotesty šoferou treba priniesť vodičský preukaz B C1 C BE C1E CE D1E DE, a byť v dobrom psychickom stave.

§ 143

Prechodné ustanovenia

 1. (8) Vodiči, ktorí podľa doterajších predpisov neboli povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu a podľa tohto zákona sú povinní sa mu podrobiť, sú povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu prvýkrát do 31. mája 2009.
 2. (9) Psychickú spôsobilosť môže do 31. mája 2011 posudzovať aj psychológ so špecializáciou klinická psychológia, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie.
 3. (10) Vodičské oprávnenia udelené pred 1. februárom 2009 zostávajú v platnosti.
 4.  

   

   

   

  Pozmeňujúci návrh

  z 24. apríla 2009,

   

  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

  v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   

  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

   

  Čl. II

   

  Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z.z. sa mení takto:

   

  V § 143 ods. 8 sa slová „31. mája 2009“ nahrádzajú slovami „31. mája 2010“.

 

 

Odborne poradenstvo u posudzujuceho psychologa v Bratislave Malackách Senci a Pezinku. Dopravná psychológia je certifikováná pracovná činnosť, ktorú má dopravný psychológ a robí psychologické vyšetrenie vodičov. Zoznam psychologov opravnenych vykonavat odborne poradenstvo vodicov. Psycholog zadáva testy vodičov z povolania testyvodicov. Psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel v zmysle cestného zákona č. 8/2009 medzinárodne platnou technikou SCHUHFRIED aj ADR a VRZ. Psychoterapeut a psychologia s klinickypsycholog a terapeut sú psychology pre depresia i poradna ambulancia deti dopravná psychológia testy vodicov pošty a zasielatelských služieb psychika psychotesty pre mestská polícia. Terapeutka na klinika chudnutie testy ktore zvladne skoro každy dopravny psycholog dopravna psychologia bezproblémove psychotesty pre vodičov z povolania aj pri zadržaný vodičský preukaz pre vodičov psychologické vyšetrenie vodičov z povolania zasielatelske služby musia mať psychotesty psychotesty vodicov. testy vodicov sanitiek s právom prednostnej jazdy pezinok, bratislava, senec, malacky, zahorie. Psychologicke vysetrenie vodicov skupiny c, vyšetrenie vodičov v Bratislave psychologické školenie vodičov a vodiči ADR skúšky vodičov. Vysštrenie v Bratislave a Pezinku na celom Slovensku vykonáva vyšetrenia všetkých vodičov vsetkych skupín b c d e t. Zoznam psychológov oprávnených posudzovať psychickú spôsobilosť psychotesty zasielateľstvo plus psychotesty vodičov. Odborné poradenstvo pre vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu v Pezinku aj Bratislava Senec i Malacky a Galanta Sereď

 

psychológ dopravny psycholog testy vodičov hypnóza psychoterapeutka, psychologička detská psychoterapia aj psychodiagnostika klinickypsycholog vysetrenie vodicov motorovych vozidiel terapeut. psychology depresia dopravný psychológ poradna ambulancia psycho psychoterapeutka deti nadvaha obezita psychika dopravná psychológia schizofrenia, Bratislava a Pezinok panicka porucha dospelí ľudia poradňa klinika detsky psychológ slovensko hypnoterapia chudnutie psychologicka aj psychoterapia zameraná na človeka. Potrebujem pomôcť depresia obezita mám depresiu neuróza nevrotické spravanie Ľudia ktorí potrebujú pomoc certifikát z dopravnej psychológie vykonávame psychotesty vodičov z povolania aj ADR a VRZ vodičak na všetky skupiny testy pre taxi a taxikárov. Psychologické testy IQ rodinná terapia zadržaný vodičák vyšetrenie šoferov nákladných vozidiel prepravujúcich aj nebezpečný náklad ľudia ktorí potrebujú psychologickú a psychiatrickú pomoc. psychiatricka nemocnica Philipa Pinela v Pezinku na západnom Slovensku psychologická pomoc testy vodičov autobusu a nákladných automobilov obezita IQ testy psychotesty šoférov z povolania všetkých skupín a b c d e a1 b1 c1 d1 vyšetrenie vodičov sanitiek a vodičov s právom prednostnej jazdy mestská polícia msp vodiči s majákom obezita psychiater vysetrenie na psychiatrii hysteria vysetrenie detí detský psychológ psychologická ambulancia Pezinok detská psychologička pomáha ďeťom Veľká psychiatria v Pezinku. Skupina na redukciu hmotnosti terapia detí a dospelých hypnóza vodiči nakladiaku autobus rodinná psychoterapia skupinové vyšetrenie vodičov párova terapia manželské problémy psychologická pomoc deťom hypnoterapia práca detského psychológa v nemocnici psychoterapeutka chudnutie s pomocou psychológa vyšetrenie v psychologickej ambulancii úspešné psychotesty psychologické vyšetrenie pri odobratom vodickom preukaze